Home / Er is subsidie mogelijk voor dorps activiteiten !

Terug

Er is subsidie mogelijk voor dorps activiteiten !

De provincie Drenthe ondersteunt dorpsinitiatieven met het fonds Vitaal Platteland. Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 heeft de provincie per gemeente € 50.000 per jaar beschikbaar gesteld.
De gemeente verdeelt dit bedrag voor de provincie.
 
De gemeente nodigt de dorpen uit aanvragen in te dienen die voldoen aan de onderstaande subsidievoorwaarden. De aanvragen lopen via Dorpsbelangen Fluitenberg.
Dorpsbelangen ontvangt uw initiatief graag uiterlijk 15 december 2017.
Voor meer informatie:secretaris.fluitenberg@gmail.com
 
Subsidie voorwaarden:
 
•Alleen initiatieven uit dorp/platteland komen in aanmerking; de kern Hoogeveen is uitgesloten.
•Initiatieven dragen bij aan het versterken van de leefbaarheid en worden zoveel mogelijk door dorpsbewoners zelf uitgevoerd.
•de dorpsinitiatieven moeten binnen twee jaar na toewijzing subsidie gerealiseerd zijn.
•Bij het initiatief wordt een begroting gevoegd bij indiening.
•De totale begroting van het initiatief moet meer dan € 3.000 euro zijn.
•Het mag niet gaan om een aanvulling van exploitatietekorten om een bepaalde voorziening in stand te houden.
•De resultaten komen ten goede aan de dorpsgemeenschap en niet slechts aan enkele individuen.
•Het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen neemt een besluit over de subsidieaanvragen en volgt daarbij het advies van de commissie van drie bewoners tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om daarvan af te wijken.
•De aanvrager is een rechtspersoon zonder winstoogmerk en is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.